Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  31  ( từ 04/4/2016 đến 09/04/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
04/4/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 31

- Lên lớp

     Thứ 3
05/4/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 4
06/42016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
07/42016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 6
08/04/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp giao ban Ban giám hiệu


Thứ 7
09/04/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 1 tháng 04 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  29  ( từ 21/03/2016 đến 25/03/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
21/03/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 29

- Lên lớp

     Thứ 3
22/03/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 4
23/03/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
24/03/2016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 6
25/03/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp giao ban Ban giám hiệu


Thứ 7
26/03/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 18  tháng 03 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn


Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016


Trường Tiểu học Nam Thắng

LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  28  ( từ 14/03/2016 đến 18/03/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
14/032016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 28

- Lên lớp

     Thứ 3
15/03/2016

- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 4
16/03/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
17/03/2016
- Lên lớp 
- Dự giờ + KT nề nếp một số lớp
- Lên lớp 


Thứ 6
18/03/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp giao ban Ban giám hiệu


Thứ 7
19/03/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 12  tháng 03 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Trường Tiểu học Nam Thắng
LỊCH CÔNG TÁC
Triển khai công tác tuần  27  ( từ 27/03/2016 đến 11 /03/2016)

THỜI GIAN
SÁNG
CHIỀU
GHI CHÚ
Thứ 2
07/02/2016
- Chào cờ đầu tuần
- Thực hiện chương trình tuần 27

- Lên lớp

     Thứ 3
08/03/2016

 - Lên lớp
 - Kỉ niệm ngày 8 - 3
- Lên lớp 
- Kiểm tra nề nếp GV + HS


Thứ 4
09/03/2016
- Lên lớp 
- Sinh hoạt chuyên môn tại khu A


Thứ 5
10/03/2016
- Lên lớp 
- Kiểm tra nề nếp GV + HS
- Lên lớp 


Thứ 6
11/03/2016
- Lên lớp 

- Lên lớp 
- Họp ban giám hiệu


Thứ 7
12/03/2016
                                                          Nam Thắng, ngày 05  tháng 03 năm 2016
                                                                               Hiệu trưởng


                                                                                    Hà Thị Dòn